Search

Vie

Eng

Sứ mệnh

Hướng tới việc xây dựng một xã hội hoà nhập (không rào cản) mà trong đó người khuyết tật có đủ khả năng tham gia tất cả các lĩnh vực hoạt động một cách công bằng & bình đẳng như những thành viên khác của xã hội.

Giá trị cốt lõi

Một trong những điều quan trọng xây dựng DRD chính là con người và văn hóa tổ chức. Dựa vào kim chỉ nam là 6 giá trị cốt lõi, các thành viên ở DRD luôn có tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung của DRD và cộng đồng.

Đa dạng

Đa dạng

Hòa nhập

Hòa nhập

Kết nối

Kết nối

Cầu tiến

Cầu tiến

<span class='upper'>Thấu cảm</span> và <span class='upper'>chia sẻ</span>

Thấu cảmchia sẻ

Minh bạch

Minh bạch

Ý nghĩa Logo

DRD

Đời rất đẹp khi trái tim đến với trái tim

Go to top