Search

Vie

Eng

Sửa đổi Quyết định 111/CP của Chính phủ về chính sách cải tạo XHCN đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị các tỉnh phía Nam

Thứ năm, 25 tháng 03 2010 06:47

Số văn bản: 305/CP
Nội dung tóm lược: Quyết định chứa đựng các nội dung:
- Đổi tên quyết định 111/CP là: Chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam
- Thay đổi tên gọi những đối tượng thuộc diện bị quản lý nàh đất; bổ sung quy định đối với các đối tượng khác.
Ghi chú: Hết hiệu lực

Nội dung chi tiết:

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 305/CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1977
BỔ SUNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ CÁC TỈNH MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Tiếp theo bản tuyên bố của Chính phủ về chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam hiện nay và Quyết định số 111/CP ngày 14-4-77 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam;
Để tăng cường quản lý nhà đất và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư nhân ở các tỉnh miền Nam'
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng và của đồng chí Trưởng ban Cải tạo công nghiệp tư doanh trung ương;
Để bổ sung một số điểm trong chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị các tỉnh miền Nam.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thay đổi đề mục văn bản tên gọi của chính sách ban hành kèm theo Quyết định 111/CP ngày 14-4-77 là "Chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam".

Điều 2: Bãi bỏ các điều qui định trong điểm 2 mục IV của văn bản chính sách ban hành kèm theo QĐ 111/CP và thay thế bằng đoạn sau đây:
"Đối với nhà cửa đất đai, của những người sau đây:
- Sĩ quan quân đội Mỹ nguỵ ở cấp thiếu tá trở lên,
- Sĩ quan cảnh sát Mỹ nguỵ từ cấp trung uý trở lên,
- Những người làm việc trong bộ máy cai trị của chính quyền Mỹ nguỵ đã giữ chức vụ từ Chủ sự phòng trở lên ở cơ quan trung ương, từ Ty phó, Quận phó trở lên ở các cơ quan địa phương,
- Các phần tử ác ôn, mật vụ tình báo, chiêu hồi cố tình phản cách mạng,
- Những người tham gia các tổ chức đảng phái phản động đã giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp huyện, quận trở lên thì tuỳ theo thái độ chính trị trước và hiện nay, tuỳ theo tội ác đối với nhân dân nhiều hay ít và tuỳ theo nguồn gốc giá trị sử dụng nhà cửa đất đai của họ mà Nhà nước tịch thu, trưng thu, trưng dụng, trưng mua hoặc để cho họ sử dụng.
Đối với những người khác không thuộc diện Nhà nước xử lý nhà đất của họ nhưng vì thái độ chính trị của họ phản động, có nhiều nợ máu với nhân dân, quần chúng căm ghét, yêu cầu xử lý thì căn cứ vào chính sách chung và quyết định".

 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top