Search

Vie

Eng

Sửa đổi Nghị định 61/CP về mua bán, kinh doanh nhà ở

Thứ năm, 25 tháng 03 2010 06:06

Số văn bản: 21/CP
Nội dung tóm lược:
Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê: Các loại nhà và giá bán
Ghi chú: Hết hiệu lực

Nội dung chi tiết:

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/CHÍNH PHỦ NGÀY 16-4-1996
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 VÀ ĐIỀU 7 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CHÍNH PHỦ NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung như sau:
1- Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 5- Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê phần diện tích đang được thuê để người mua nhà có điều kiện cải thiện chỗ ở, trừ các loại nhà ở sau đây:
1- Nhà ở thuộc khu vực quy hoạch xây dựng các công trình khác hoặc cải tạo thành nhà ở mới;
2- Nhà chuyên dùng đang bố trí tạm làm nhà ở (khách sạn, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, kho tàng và các loại nhà chuyên dùng khác);
3- Biệt thự các loại có kế hoạch dùng làm công thự hoặc dùng vào các mục đích khác;
4- Nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ không khép kín do Nhà nước xây dựng.
Loại nhà này chỉ được phép bán sau khi cải tạo, sửa chữa thành nhà có căn hộ khép kín bảo đảm tiện nghi sử dụng."
2- Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 7- Giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê gồm giá nhà ở và giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
1- Giá nhà ở được xác định căn cứ vào giá trị còn lại của nhà ở và hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng:
a) Giá trị còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà so với giá nhà ở xây dựng mới do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) quy định trên cơ sở giá chuẩn tối thiểu nhà ở xây dựng mới do Nhà nước quy định. Tỷ lệ này được xác định cho từng diện tích nhà bán cụ thể căn cứ vào thời hạn đã sử dụng và thực trạng của nhà đó.
Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.
b) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng:
b1) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với các loại nhà ở, trừ loại nhà ở quy định tại điểm b2 dưới đây, quy định như sau:
Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số 1,2
Tầng 2 áp dụng hệ số 1,1
Tầng 3 áp dụng hệ số 1,0
Tầng 4 áp dụng hệ số 0,9
Tầng 5 áp dụng hệ số 0,8
Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số 0,7
b2) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ quy định như sau:
Tầng 1 áp dụng hệ số 1,0
Tầng 2 áp dụng hệ số 0,8
Tầng 3 áp dụng hệ số 0,7
Tầng 4 áp dụng hệ số 0,6
Tầng 5 áp dụng hệ số 0,5
Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số 0,4
c) Đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được phép căn cứ vào giá trị sử dụng thực tế của từng ngôi nhà để áp dụng hệ số điều chỉnh giá nhà ở từ 1,0 đến 0,5.
2- Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào khung giá đất do Nhà nước quy định và căn cứ vào vị trí của đất ở và tầng nhà:
a) Đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng một hộ ở được tính bằng 40% giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
b) Đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở được tính bằng 10% giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng và phân bổ cho các tầng theo hệ số quy định trong bảng sau đây:

 

Hệ số các tầng

Nhà

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6 trở lên

2 tầng

0,7

0,3

 

 

 

 

3 tầng

0,7

0,2

0,1

 

 

 

4 tầng

0,7

0,15

0,1

0,05

 

 

5 tầng trở lên

0,7

0,15

0,08

0,05

0,02

0,0

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Đối với các trường hợp bên thuê nhà đã mua căn hộ trong nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ theo quy định tại Chương II của Nghị định số 61/CP của Chính phủ từ trước ngày ban hành Nghị định này thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định lại giá bán nhà ở theo quy định của Nghị định này và xử lý theo nguyên tắc sau đây:
1- Nếu bên mua đã hết tiền thì hoàn trả cho họ phần tiền chênh lệch giữa giá bán nhà ở xác định theo Nghị định số 61/CP và giá bán nhà ở xác định theo Nghị định này.
2- Nếu bên mua chưa trả hết tiền thì ký lại hợp đồng mua bán nhà ở theo giá bán nhà ở quy định tại Nghị định này.
- Bộ Tài chính cùng Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Địa chính nghiên cứu chính sách giảm nộp tiền sử dụng đất cho cán bộ công nhân viên Nhà nước (kể cả các đoàn thể quần chúng và tổ chức Đảng) mua nhà ở đang thuê của Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top