Search

Vie

Eng

DRD

Chúng tôi là tập hợp của sự phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật

Một nơi thân thiện và tiếp cận với người khuyết tật và gia đình, nơi kết nối các cá nhân, tổ chức, đối tác và cộng đồng.

Lịch sử hình thành

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT). Trong những năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, DRD đã đạt được những kết quả tích cực từ nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng người khuyết tật.

Thông điệp

DRD tin rằng, mọi thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống, được tạo ra bởi sự thay đổi từ chính chúng ta – bạn và tôi. Khi người khuyết tật (NKT) đóng góp giá trị của mình vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thì sự tham gia bình đẳng của NKT và các cơ hội công bằng cho NKT thực sự có ý nghĩa.

Tầm nhìn

DRD phấn đấu cho một xã hội hoà nhập, không rào cản nơi người khuyết tật có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động xã hội một cách công bằng & bình đẳng.

Sứ mệnh

Các hoạt động của DRD hướng tới việc xây dựng một xã hội hoà nhập (không rào cản) mà trong đó người khuyết tật có đủ khả năng tham gia tất cả các lĩnh vực hoạt động một cách công bằng & bình đẳng như những thành viên khác của xã hội.

Giá trị cốt lõi

Vì NKT: DRD là một tổ chức của NKT và vì NKT, thể hiện trên các khía cạnh quyền của NKT, năng lực của NKT, cơ hội bình đẳng cho NKT, và sự tham gia công bằng của NKT trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…

Tôn trọng giá trị và khả năng của NKT: DRD là môi trường ứng dụng công tác xã hội nơi mà giá trị và khả năng của NKT được tôn trọng.

Truyền cảm hứng cho NKT và công chúng: DRD khuyến khích cách tiếp cận sáng tạo, mang lại niềm tin và những góc nhìn mới về NKT và thúc đẩy đóng góp của họ.

Minh bạch: Mọi hoạt động của DRD đều được thiết kế, thẩm định, thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách minh bạch, và được báo cáo đầy đủ, rộng rãi tới các bên liên quan cũng như công chúng.

Uy tín & Chất lượng: Kết quả của nhiều năm phấn đấu đã mang lại uy tín cho DRD thể hiện qua chất lượng dịch vụ, chất lượng các đề xuất chính sách và chất lượng con người trong đội ngũ DRD.

Mục tiêu

DRD tạo cơ hội cho người khuyết tật hoà nhập xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, tập trung vào:

Mục tiêu 1: Nhận thức cho NKT và cộng đồng về Quyền của NKT

Mục tiêu 2: Cơ hội công bằng cho NKT

Mục tiêu 3: Sự tham gia bình đẳng của NKT trong mọi khía cạnh xã hội

Mục tiêu 4: Phát triển năng lực của DRD
Tham gia cùng chúng tôi
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top