Giao diện chuẩn (Phím tắt alt+0)

Tương phản cao (Phím tắt alt+0)

Chế độ bình thường (Phím tắt alt+0)

Tăng kích cỡ chữ (Phím tắt alt+w) Đặt lại cỡ chữ chuẩn (Phím tắt alt+r) Giảm kích cỡ chữ (Phím tắt alt+e)

Hướng dẫn truy cập

Danh sách ủng hộ (Phím tắt alt+q)

Tiếng Việt (Phím tắt alt+1) English (Phím tắt alt+1)

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa

Bạn đang ở: Hoạt động » Xóa bỏ rào cản » Nghiên cứu và Vận động chính sách » Hoạt động

Nội dung ( Phím tắt 9 )

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CẤP BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẸ

Thứ hai, 14 tháng 06 2021 12:12

logo 

 

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

NGUỜI KHUYẾT TẬT                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021         

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN CHỌN THAM LUẬN VIÊN

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CẤP BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẸ

 

 1.        MỤC ĐÍCH

Trong bối cảnh 20,05% dân số Việt Nam sống chung trong hộ gia đình có người khuyết tật (theo Tổng Cục thống kê, 2016), và tỷ lệ này dự kiến tăng lên cùng xu hướng già hóa dân số và hậu quả của tai nạn giao thông, rất cần thiết để Nhà nước và các bên liên quan nghĩ đến một hệ thống quy chế và thực thi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật toàn diện hơn, nhằm góp phần giảm bớt các thách thức cho người khuyết tật nói riêng và xã hội nói chung. Chăm sóc sức khoẻ cho người khuyết tật không chỉ thể hiện tính nhân văn mà chính mà còn là giải pháp mang tính toàn diện và bền vững để ổn định cuộc sống người khuyết tật, từ đó tạo an sinh xã hội, về lâu dài sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế và cộng đồng, tạo nền tảng về thể chất, giáo dục tốt hơn cho các thế hệ sau của những gia đình có người khuyết tật.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, giáo dục”, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) vận động chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ. Hoạt động nhằm tham gia đóng góp ý kiến cho việc triển khai chính sách chăm sóc sức khoẻ cho cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật nhẹ nói riêng theo Luật Người khuyết tật và Luật Bảo hiểm y tế. Dự án được Quỹ JIFF tài trợ. Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại Oxfam quản lý thực hiện.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) kêu gọi các tham luận đóng góp ý kiến trong hội thảo xoay quanh (1) Tham luận 1: Những khó khăn, rào cản trong việc thực thi chính sách bảo hiểm cho người khuyết tật – Cơ hội và thách thức của bảo hiểm điện tử; (2) Vai trò của tuyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế của người khuyết tật.

 

 1.      NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Nội dung kiến nghị được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu “Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật nhẹ” do nhóm nghiên cứu độc lập thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 06/2021 tại TP.HCM và Quảng Bình.

Nghiên cứu áp dụng phương pháp định tính kết hợp thống kê mô tả, dựa trên hai khung phân tích chính: (i) Khung phân tích về ban hành chính sách ROCCIPI; (ii) Thực thi chính sách từ trên xuống, theo mô hình thực thi chính sách của Van Horn và Van Meter.

Báo cáo phân tích sâu vào bốn vấn đề liên quan đến người khuyết tật, bao gồm (i) hoàn cảnh gia đình, tình trạng công việc và thu nhập, các vấn đề liên quan đến tự chăm sóc sức khoẻ của bản thân NKT; (ii) tình trạng chứng nhận khuyết tật và nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho NKT; (iii) đánh giá về sự cần thiết của thẻ bảo hiểm y tế và (iv) năng lực đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật của ngành y tế. Báo cáo cung cấp bằng chứng cụ thể từ 162 phiếu khảo sát người khuyết tật thuộc TP. HCM và tỉnh Quảng Bình, 18 kết quả phỏng vấn sâu hoàn cảnh NKT và 9 đơn vị có liên quan trong thực thi chính sách chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, từ đó đưa ra năm kết luận chính và chín khuyến nghị dành cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách ở cấp trung ương lẫn địa phương trong khía cạnh chăm sóc y tế cho người khuyết tật tại TP. HCM và tỉnh Quảng Bình nói riêng, cả nước nói chung.

A. DANH MỤC VIẾT TẮT

BHYT                         Bảo hiểm y tế 

CSSK                          Chăm sóc sức khoẻ

ĐTKS                          Đối tượng khảo sát

KCB                            Khám chữa bệnh

MĐKT                        Mức độ khuyết tật

 1.   CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

Thứ nhất, quy định chính sách hỗ trợ BHYT cho NKT lồng ghép vào chính sách BTXH đã vô tình loại trừ đối tượng NKT nhẹ ra khỏi chủ trương trợ giúp tiếp cận chăm sóc y tế dành cho NKT, đồng thời chưa phù hợp với quyền của NKT về CSSK được Nhà nước quy định tại Luật NKT và cam kết của Việt Nam trong thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của NKT.

Thứ hai, về điều kiện KCB: Với 162 mẫu tham gia khảo sát, tỷ lệ NKT nhẹ với nặng có việc làm và không có việc làm là ngang nhau. Tỷ lệ NKT nhẹ chưa có việc làm là 37%. Tỷ lệ này cho biết tình trạng không có khả năng tạo ra thu nhập của nhóm NKT nhẹ (17%) với nhóm NKT nặng (20%) gần như không quá khác biệt. Ngoài ra, ĐTKS về tình trạng việc làm cũng cung cấp tỷ lệ rằng 82% NKT nhẹ có cuộc sống không ổn định khi mà 23% NKT nhẹ thừa nhận họ không có khả năng lao động và 59% có việc làm bấp bênh. Đa phần NKT nhẹ tại TP. HCM và Quảng Bình không đủ khả năng chi trả cho các hoạt động KCB và CSSK cho bản thân do hạn chế về thu nhập và khả năng tích lũy tiết kiệm([1]). 95% NKT nhẹ chưa có thẻ BHYT đều đánh giá chi phí KCB là rất cao so với khả năng kinh tế của hộ gia đình.

Thứ ba, về nhu cầu KCB: Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ở nhóm NKT nhẹ là rất cao và có mức độ thường xuyên hơn NKT nặng. ĐTKS cho biết 100% NKT nhẹ có đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong vòng 06 tháng trở lại đây, tỷ lệ này ở nhóm NKT nặng là 83%.Đồng thời, 89% NKT nhẹ có các dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý để khám và chữa trị.

Thứ tư, về mối liên hệ giữa MĐKT với nguy cơ bệnh tật: ĐTKS và phỏng vấn sâu các bên liên quan cho biết nguy cơ bệnh tật không có mối liên hệ tương quan với MĐKT. Các nguy cơ về bệnh tật giữa nhóm NKT nhẹ với NKT nặng là như nhau. Các bên liên quan trong mẫu phỏng vấn sâu cũng đưa ra các quan điểm giống nhau, rằng mức độ bệnh tật của NKT nhẹ không chắc là thấp hơn NKT nặng, bởi vì MĐKT không có mối liên hệ với mức độ nguy cơ về bệnh tật mà NKT đã, đang mang hoặc sẽ mang trong tương lai.

Thứ năm, về thẻ BHYT và tầm quan trọng của thẻ BHYT đối với NKT nhẹ: Cộng đồng NKT và các bên liên quan đều đánh giá rất cao về thẻ BHYT đối với NKT, bao gồm cả NKT nhẹ. 85% NKT tại hai địa phương cho rằng thẻ BHYT là vô cùng cần thiết với họ. Thẻ BHYT miễn phí cho NKT nhẹ cũng nhận được ủng hộ cao từ 8/9 bên liên quan, với quan điểm rằng điều đó thể hiện sự quan tâm đúng mức của Nhà nước đối với cộng đồng NKT, hướng đến mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Trên hết, việc cấp thẻ BHYT cho NKT nhẹ không chỉ thể hiện được tính nhân văn của Nhà nước đối với nhóm người yếu thế trong xã hội, mà còn là giải pháp mang tính toàn diện và bền vững vì có khả năng giúp NKT và các hộ gia đình có NKT hưởng cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn, từ đó tạo an sinh xã hội tích cực hơn cho cộng đồng xung quanh NKT, về lâu dài sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế và cộng đồng, phòng tránh được các tệ nạn xã hội đồng thời tạo nền tảng về thể chất, giáo dục tốt hơn cho các thế hệ sau của những gia đình có NKT.

Nghiên cứu này muốn nhấn mạnh rằng: CSSK cho NKT không chỉ thể hiện tính nhân văn mà chính là vấn đề trọng tâm cả thế giới đang hướng đến để đảm bảo các xu hướng đã được nhận ra này không làm cản trở nền kinh tế - văn hóa – xã hội và kể cả thể chế chính trị của từng quốc gia. Đảm bảo dân số khỏe mạnh là điều kiện cơ bản đầu tiên để phát triển đất nước”.

C. CÁC KIẾN NGHỊ

1. Cần ban hành chính sách Nhà nước về việc cấp thẻ BHYT, hỗ trợ KCB đối với NKT nhẹ tại Việt Nam. Cụ thể là:

1.1. Sửa đổi Luật NKT 2010

Một là, điều chỉnh Luật NKT 2010 theo hướng bổ sung quy định cấp thẻ BHYT miễn phí cho NKT nhẹ. Sự cần thiết của thẻ BHYT cho nhóm NKT nhẹ đã đạt được sự đồng thuận cao của cộng đồng NKT và các cơ quan chuyên môn liên quan với quan điểm rằng việc cấp thẻ BHYT cho NKT nhẹsẽ đảm bảo quyền lợi KCB của nhóm này được tăng lên, từ đó giảm thiểu được rất nhiều rủi ro về bệnh tật cho họ nói riêng và các rủi ro kèm theo cho gia đình họ và cộng đồng nói chung, đồng thời phù hợp với chủ trương bao phủ sức khỏe toàn dân mà Chính phủ đã đề ra đến năm 2030.

Hai là, cần tách hẳn hai quy định riêng biệt về chính sách BHYT cho NKT với chính sách BTXH cho NKT nhằm tháo gỡ sự ràng buộc không liên quan giữa hai chính sách về CSSK với BTXH,làm cơ sở cho các Bộ ngành và cấp chính quyền địa phương căn cứ xây dựng chính sách đảm bảo tính bao quát hơn, không bỏ sót đối tượng hỗ trợ, đảm bảo quyền của NKT theo Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký cam kết từ năm 2010.

1.2. Đưa yếu tố “khuyết tật” vào đặc điểm nhân khẩu học để thực hiện ĐTKS thường niên của quốc gia.

Cần đưa yếu tố “khuyết tật” vào hệ thống điều tra dân số thống kê hàng năm của Tổng Cục Thống kê và đồng bộ xuống các địa phương để tiến hành điều tra khảo sát lấy số liệu và thực hiện phỏng vấn NKT hàng năm nhằm nắm bắt sát sao tình hình của NKT và nhu cầu của họ, từ đó ban hành các chính sách hiệu quả hơn, giảm áp lực cho chính quyền địa phương trong công cuộc trợ giúp NKT.

2. Về thực thi chính sách cấp thẻ BHYT, KCB cho NKT nhẹ tại địa phương

Thứ nhất, chính quyền địa phương chủ động thực hiện thêm một bước thủ tục đăng ký xác nhận MĐKT/xác nhận lại MĐKT theo phương pháp nộp đơn trực tuyến, nhằm giảm tối thiểu việc đi lại cho NKT. Việc nâng cấp TTHC này sẽ tạo thuận lợi hơn cho NKT tham gia vào việc đăng ký cấp CNKT và được tiếp cận tốt hơn với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi tối đa cho NKT tham gia vào các hoạt động xã hội dân sự.

Thứ hai, trong khi chờ sự điều chỉnh từ Luật NKT 2010, UBND cấp tỉnh/ thành phố chú trọng kêu gọi, khuyến khích xã hội hóa hỗ trợ thẻ BHYT cho nhóm NKT nhẹ, không phân biệt dạng khuyết tật và MĐKT, hướng đến mục tiêu bao phủ BHYT cho tất cả NKT tại địa phương.

Thứ ba, duy trì và tăng cường chất lượng về tập huấn, đào tạo đội ngũ thực thi chính sách tại địa phương, tăng cường kết nối giữa khu vực công với khu vực tư nhân, khu vực phi chính phủ để tối ưu hóa nguồn lực;Tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các địa phương/vùng thông qua các hội nghị giao ban mang tính liên kết vùng/khu vực. Việc mở rộng thông tin giữa các vùng với nhau giúp phát hiện các trục trặc mang tính hệ thống của chính sách, từ đó có cơ sở để đề xuất những giải pháp đồng bộ, liên ngành hiệu quả hơn.

3. Cải thiện điều kiện KCB cho NKT tại địa phương

Thứ nhất, rất cần thiết cung cấp dịch vụ y tế dự phòng miễn phí cho NKT nói chung, khi 48% NKT tham gia khảo sát cho biết chưa từng thực hiện tầm soát bệnh. Tỷ lệ này đồng đều nhau ở hai nhóm NKT nhẹ và NKT nặng, 50%.

Thứ hai, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và toàn diện cho từng nhóm NKT theo dạng tật.

Thứ ba, đối với NKT khiếm thính, địa phương nên bố trí nhân sự phiên dịch tại các bệnh viện để hỗ trợ họ tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế.

 

 1.    NỘI DUNG THAM LUẬN
 2.        Tham luận 1: Những khó khăn, rào cản trong việc thực thi chính sách bảo hiểm cho người khuyết tật – Cơ hội và thách thức của bảo hiểm điện tử
 3.        Tham luận 2: Vai trò của tuyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế của người khuyết tật

 

 1.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Trao đổi đề cương tham luận

Ngày 28/06/2021

Góp ý kiến, chỉnh sửa tham luận

Nhận góp ý chỉnh sửa

05/07/2021

Trình bày trong hội thảo vận động chính sách cấp BHYT cho NKT nhẹ

Ngày 16/07/2021

Lưu ý: kế hoạch này có thể được thay đổi với sự đồng ý của Ban quản lý dự án DRD.

 1.      KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian: từ 09 giờ đến 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 07 năm 2021 (dự kiến)

Địa điểm dự kiến: trực tuyến, thông qua nền tảng Zoom meeting

Thành phần tham gia:

 1.        Trung ương

-      Ban Tuyên giáo trung ương

-      Quốc Hội: Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy Ban pháp Luật,

-      Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Vụ bảo hiểm xã hội; Vụ pháp chế; Cục Bảo trợ xã hội

-      Bộ Y tế: Cục quản lý khám chữa bệnh

-      Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trợ giúp pháp lý

 1.        Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh

-      Uỷ ban nhân dân TP.HCM

-      Sở Y tế TP.HCM

-      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM: Phòng Bảo trợ xã hội

-      Bảo hiểm Xã hội TP.HCM

-      Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật TP.HCM

-      Hội Chữ Thập Đỏ phụ trách Bảo trợ Xã hội

-      Ban Bảo hiểm Y tế Bệnh viện 175

-      Văn phòng Luật sư Trương Thị Hoà

-      Hãng luật Roma

 1.        Đại biểu Tỉnh Quảng Bình

-      Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

-      Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

-      Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình

-      Hội vì Sự Phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình

 1.        Đại diện Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp JIFF
 2.        Đại diện các tổ chức xã hội, tổ chức vì/của người khuyết tật, người khuyết tật tại địa phương
 3.        Đại diện người khuyết tật toàn quốc

Nội dung chương trình dự kiến:

08g30 – 09g00

Đón khách, chuẩn bị kĩ thuật

09g00 – 09g15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

09g15 – 09g30

Trình bày kết quả nghiên cứu.

“Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật nhẹ”

 • Thực trạng triển khai chính sách bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật nhẹ nói riêng
 • Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đến việc chăm sóc sức khoẻ của người khuyết tật trong mối tương quan với hoàn cảnh sống của người khuyết tật
 • Những phát hiện và đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế cho người khuyết tật

09g30 – 09g45

Tham luận 1: Những khó khăn, rào cản trong việc thực thi chính sách bảo hiểm cho người khuyết tật – Cơ hội và thách thức của bảo hiểm điện tử

09g45 – 10g00

Phiên thảo luận 1

10g00 – 10g10

Nghỉ giải lao

10g10 – 10g25

Tham luận 2: Vai trò của tuyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế của người khuyết tật

10g25 – 11g20

Phiên thảo luận 2

11g20 – 11g30

Hoạt động kết thúc Hội thảo

 

VI. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN:

Ngân sách cho việc tuyển dụng các chuyên gia tư vấn trong nước và các chi phí liên quan do Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật" thực hiện.

Căn cứ vào kết quả công việc, thù lao cho chuyên gia được chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân theo đúng quy định của Hướng dẫn của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) như sau: Thanh toán 100% sau khi sản phẩm cuối cùng được DRD nghiệm thu.

Trình độ học vấn và kinh nghiệmcông tác tối thiểu trong lĩnh vựcphù hợp

Mức thanh toán theo VND

(đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Có bằng tốt nghiệp đại học và có từ3-5 năm kinh nghiệm toàn thời giantrong lĩnh vực phù hợp

1,650,000

Có bằng tốt nghiệp đại học và có từ4-6 năm kinh nghiệm toàn thời giantrong lĩnh vực phù hợp

2,650,000

Có bằng Thạc sỹ liên quan và có từ5-10 năm kinh nghiệm toàn thờigian trong lĩnh vực phù hợp

4,400,000

 

VIII. CÁCH ĐĂNG KÍ

Gửi thư ngỏ, hồ sơ năng lực liên quan và kế hoạch về bichphuong@drdvietnam.org với tiêu đề:JIFF – THAM LUẬN HỘI THẢO VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Hạn đăng kí: Đến hết ngày 27/06/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bích Phương email bichphuong@drdvietnam.orghoặc số điện thoại 0765419029.

 

IX. LƯU Ý:

Tất cả các tài liệu trong dự án này là thành quả của DRD, không ai được sử dụng khi không được DRD cho phép bằng văn bản.

 

DRD Vietnam

 

[1] NKT nhẹ tại Quảng Bình có khả năng tích lũy bằng 0.


Từ khóa:

Tin liên quan