Search

Vie

Eng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

Thứ hai, 19 tháng 10 2020 10:24

Chia sẻ:

Screen Shot 2020-10-19 at 11.16.00 AM

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

TIÊU ĐỀ:

Chuyên gia độc lập trong nước tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định về việc cấp bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ

DỰ ÁN

Dự án Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật

PHẠM VI:

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình

 

1. BỐI CẢNH:

Vào ngày 11/01/2019, Tổng cục Thống kê và UNICEF đã công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật (NKT). Kết quả điều tra cho thấy hiện Việt Nam có khoảng 6,2 triệu NKT, chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, có 13% dân số, gần 12 triệu người, sống chung trong hộ gia đình có NKT. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên cùng xu hướng già hóa dân số.

Với một tỷ lệ không nhỏ NKT, Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng này, trong đó có chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ vào Khoản 3, Điều 4 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định về việc xác định mức độ khuyết tật thì “NKT đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật như sau: (1) NKT đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; (2) NKT nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; (3) NKT nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%. Căn cứ theo điểm c Khoản 1, Điều 9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ BHYT gồm NKT nặng và NKT đặc biệt nặng.

BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với mục đích phi lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi có ốm đau, tai nạn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Và NKT là đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế nhưng thực tế cho thấy vẫn còn một số đối tượng NKT nhẹ vẫn chưa tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu. Biết rằng NKT nhẹ thường gặp các vấn đề sức khoẻ liên quan đến sự suy giảm hệ miễn dịch cũng gây ra nhiều khó khăn trong khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động.

Nhận ra các vấn đề trên, đề tài nghiên cứu “Vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ” ra đời với hy vọng thu thập đủ bằng chứng chứng minh sự cần thiết trong việc đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NKT nhẹ, đơn cử là việc được hưởng chính sách hỗ trợ hoàn toàn BHYT. Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật”, sẽ tiến hành tuyển các chuyên gia trong nước có khả năng và kinh nghiệm phù hợp để tiến hành nghiên cứu khảo sát và đề xuất hoàn thiện các quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ.

Dự án được Quỹ JIFF tài trợ. Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện.

2. MỤC TIÊU:

Nghiên cứu này nhằm:

Một là, từ những thông tin thu thập được sẽ là bằng chứng quan trọng để nhóm tác giả đưa ra các kiến nghị lên những cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả NKT dù thuộc dạng nào.

Hai là, làm giàu và đa dạng hệ thống nghiên cứu và cơ sở dữ liệu về NKT hiện đang còn nghèo nàn ở Việt Nam, làm tiền đề cho những nghiên cứu khác để nâng cao đời sống của NKT.

Kết quả nghiên cứu, khảo sát này sẽ được sử dụng để làm tài liệu tham khảo phục vụ việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật người khuyết tật.

Các mục tiêu cụ thể, bao gồm:

- Rà soát những chính sách hỗ trợ NKT nhẹ trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế hiện được quy định trong Luật NKT Việt Nam và Luật bảo hiểm y tế

- Tìm hiểu và đánh giá các quy định và chính sách liên quan đến quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc y tế đối với NKT nhẹ

- Tìm hiểu những mong đợi của NKT nhẹ trong khám chữa bệnh, chăm sóc y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Tìm hiểu và so sánh tình hình sức khoẻ giữa NKT nhẹ với NKT nặng, đặc biệt nặng xem có sự khác biệt nào không?

- Đưa ra các kiến nghị phù hợp dựa trên các kết quả/phát hiện của nghiên cứu để vận động hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế đối với NKT nhẹ

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này là thu thập các bằng chứng để vận động cấp thẻ BHYT cho NKT nhẹ.

3. KẾT QUẢ VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

3.1. Báo cáo tổng thể Nghiên cứu khảo sát và đề xuất hoàn thiện các quy định của Luật người khuyết tật về cơ chế thực hiện về việc cấp thẻ và giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, có độ dài tối thiểu 50 trang không kể phụ lục và Báo cáo tóm tắt có độ dài từ 20-25 trang. Các báo cáo nêu trên phải được thể hiện bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman 13 Unicode.

Nội dung báo cáo:

- Thứ nhất, phân tích và đánh giá quy định của Luật người khuyết tật 2010 về cơ chế thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ.

- Thứ hai, kết quả khảo sát về một số vấn đề nổi cộm hiện nay trong thực tiễn thi hành các quy định của Luật người khuyết tật 2010 về cơ chế thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ; tập hợp một số quan điểm, ý kiến khác nhau, đồng thời đưa ra được tính cấp thiết của việc phải có quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này.

- Thứ ba, những đề xuất cụ thể nhằm định hướng giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong nội dung và thực tiễn thi hành các quy định chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ.

3.2. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát và các mẫu phiếu khảo sát, phiếu hỏi.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Các chuyên gia chủ động thực hiện nội dung nghiên cứu được giao theo các phương pháp sau:

(1) Tổng hợp, phân tích, rà soát và đánh giá tại chỗ các tài liệu, văn bản pháp luật, báo cáo, công trình nghiên cứu liên quan đến chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ;

(2) Khảo sát thực tiễn dưới hình thức phỏng vấn sâu và khảo sát bằng phiếu điều tra, đánh giá.

Để việc khảo sát được khách quan, toàn diện và thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ đại diện cho thực trạng chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ, nhóm chuyên gia trong nước sẽ tiến hành khảo sát tại TP.Hồ Chí Minh và Quảng Bình.

Các địa phương cụ thể sẽ do nhóm chuyên gia trong nước trực tiếp lựa chọn và giải trình về tính hợp lý của lựa chọn này.

(3) So sánh các quy định của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới liên quan đến xây dựng và hoàn thiện chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ.

(4) Dựa trên những so sánh, dự báo và đưa ra các kiến nghị, giải pháp để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về vấn đề trên.

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Nội dung

Ngày

Người thực hiện

Hoàn thiện TOR và thủ tục tuyển chuyên gia trong nước

Tháng 10/2020

DRD

Họp nhóm chuyên gia để thống nhất về phương pháp và cách thức tiến hành nghiên cứu khảo sát; xây dựng Đề cương chi tiết của Báo cáo

Tháng 11/2020

Nhóm chuyên gia, DRD

Tiến hành điều tra, khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình (bao gồm cả việc xây dựng Mẫu phiếu điều tra, khảo sát và xây dựng Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát)

Tháng 11/2020

Nhóm chuyên gia, DRD

Xây dựng Dự thảo Báo cáo nghiên cứu nộp DRD

Tháng 11/2020

Nhóm chuyên gia

Họp góp ý hoàn thiện các Dự thảo báo cáo

Tháng 12/2020

Nhóm chuyên gia, DRD

Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trên cơ sở ý kiến góp ý tại cuộc họp

Tháng 12/2020

Nhóm chuyên gia, DRD

Nộp Báo cáo cuối cùng được DRD chấp nhận

Tháng 01/2021

Nhóm chuyên gia, DRD

Lưu ý: kế hoạch này có thể được thay đổi với sự đồng ý của Ban quản lý dự án DRD.

6. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CỦA CHUYÊN GIA:

Dự án sẽ tiến hành tuyển 03 chuyên gia để tiến hành hoạt động nghiên cứu khảo sát, trong đó có 01 chuyên gia được cử làm trưởng nhóm. Các chuyên gia sẽ thực hiện hoạt động trong  khoản 20 ngày làm việc kéo dài từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020.

6.1. Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn với các chuyên gia:

- Trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về nghiên cứu xã hội, luật;

- Có kinh nghiệm công tác ít nhất 03 năm trong lĩnh vực công tác phù hợp với hoạt động tiến hành nghiên cứu khảo sát;

- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực pháp luật dân sự có liên quan đến các vấn đề được nghiên cứu;

- Có khả năng nghiên cứu, trình bày, viết báo cáo tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Thành thạo tin học văn phòng.

Riêng đối với trưởng nhóm, ngoài những điều kiện nêu trên, yêu cầu phải có:

- Kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực liên quan;

- Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm khảo sát, nghiên cứu, điều tra trong lĩnh vực này… phù hợp với hoạt động tiến hành nghiên cứu;

- Có khả năng quản lý và chỉ đạo nhóm làm việc;

- Có kinh nghiệm tổ chức điều tra, khảo sát.

6.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Trưởng nhóm chuyên gia:

- Chỉ đạo, phân công và hướng dẫn thực hiện công việc của tất cả các chuyên gia;

- Thảo luận, làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng dự thảo phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo tổng thuật;

- Tham gia điều tra, khảo sát tại các tỉnh, địa phương khảo sát;

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm chuyên gia, thu thập tài liệu, thông tin phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chuyên gia;

- Tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo;

Nhiệm vụ của thành viên nhóm chuyên gia:

- Tiến hành nghiên cứu, đánh giá, và phân tích các tài liệu về cơ chế thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ;

- Xây dựng dự thảo báo cáo dựa trên kết quả khảo sát, kết quả rà soát, nghiên cứu và phân tích tài liệu. Báo cáo phải được xây dựng dựa trên những thông tin, tài liệu chính xác, tin cậy và các thông tin tham khảo phải được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ.

- Xây dựng biểu mẫu khảo sát, tham gia khảo sát và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát tại các địa phương tiến hành khảo sát.

- Tham gia và trình bày dự thảo báo cáo tại hội thảo tham vấn;

- Rà soát và hoàn thiện dự thảo báo cáo theo ý kiến góp ý​​của các bên liên quan;

- Chuẩn bị xây dựng và nộp các tài liệu, báo cáo là bản chỉnh sửa cuối cùng bằng tiếng Việt;

7. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN:

Ngân sách cho việc tuyển dụng các chuyên gia tư vấn trong nước và các chi phí liên quan do Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật" thực hiện.

Căn cứ vào kết quả công việc, thù lao cho chuyên gia được chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân theo đúng quy định của Hướng dẫn của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE theo các mốc như sau:

- Thanh toán tạm ứng 20% sau khi bản đề cương nghiên cứu chi tiết được chấp nhận.

- Thanh toán 40% giá trị hợp đồng sau khi có dự thảo 1 Báo cáo được DRD chấp nhận.

- Thanh toán nốt 40% còn lại sau khi Báo cáo hoàn thiện được DRD nghiệm thu.

 

Số ngày làm việc

Công một ngày làm việc

Thành tiền

Trưởng nhóm chuyên gia

20

2,400,000

48,000,000

Thành viên nhóm chuyên gia

20

1,500,000

30,000,000

Thành viên nhóm chuyên gia

20

1,500,000

30,000,000

 

8. CÁCH ĐĂNG KÍ

8.1.      Đăng kí theo nhóm

Gửi CV và thư ngỏ về bichphuong@drdvietnam.org với tiêu đề:

JIFF – CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU – NHÓM

8.2.      Đăng kí cá nhân

Gửi CV và thư ngỏ về bichphuong@drdvietnam.org với tiêu đề:

JIFF – CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU – TRƯỞNG NHÓM

hoặc                JIFF – CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU – THÀNH VIÊN NHÓM

8.3       Hạn đăng kí

Đến hết ngày 01/11/2020

8.4       Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bích Phương email bichphuong@drdvietnam.orghoặc số điện thoại 0765419029.

9. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

Các chuyên gia chủ động tiến hành nghiên cứu, và chịu trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu, khảo sát của mình. Các chuyên gia có trách nhiệm tham gia và trình bày tại Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện Báo cáo cuối cùng nộp DRD theo đúng lịch trình đã được đề ra.

Đội dự án chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ và giám sát việc tiến hành nghiên nghiên cứu khảo sát và  đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao của Báo cáo, và tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Báo cáo.

Đội dự án sẽ chịu trách nhiệm bố trí cán bộ tham gia theo dõi, giám sát và hỗ trợ Nhóm chuyên gia khi cần thiết.  

10. LƯU Ý:

Tất cả các tài liệu và số liệu thu được trong dự án này là thành quả của DRD, không ai được sử dụng khi không được DRD cho phép bằng văn bản.

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top