Search

Vie

Eng

Học bổng Cơ hội RMIT 2015 - RMIT Opportunities Scholarship 2015

Thứ năm, 02 tháng 04 2015 15:27

Chia sẻ:

RMIT University are pleased to be able to offer two full Scholarships for this academic year at RMIT Vietnam. This scholarship is available to disadvantaged students who would not otherwise be able to access Higher Education at RMIT.

Đại học RMIT rất hân hạnh được tài trợ hai học bổng toàn phần cho năm học 2015 tại RMIT Việt Nam. Học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện vào theo học tại Đại Học RMIT.

Who is eligible?

A disadvantaged student will be disadvantaged financially, physically and/or geographically.


Ai đủ điều kiện?
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt thòi/ khiếm khuyết về mặt tài chính, về thể chất và / hoặc hạn chế về mặt địa lý.

What does the scholarship include?

It is proposed that the disadvantaged student scholarship will include the following:

1.Full English Program (L1 – L7, if necessary)

2.Full HE tuition fees (3 courses per semester, 3 semesters per year, for three years)

3.All compulsory non-academic fees

4.Accommodation in the Residential Centre (if required)

5.A stipend to cover food and entertainment

6.A laptop or iPad + assistive technology (if necessary)

7.Travel home once per semester (if not from Ho Chi Minh City)


Học bổng này bao gồm những gì?
Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ bao gồm những mục sau:

1.Toàn bộ Học Phí cho chương trình tiếng Anh (từ cấp 1 đến cấp 7, nếu cần thiết)

2.Toàn bộ Học phí cho chương trình giáo dục Đại Học (3 khóa học mỗi học kỳ, 3 học kỳ mỗi năm, trong ba năm)

3.Tất cả các khoản phí bắt buộc cho sinh viên tại RMIT

4.Ký túc xá tại trường (nếu có yêu cầu)

5.Phí trang trải lương thực và giải trí

6.Một máy tính xách tay hoặc iPad + công nghệ hỗ trợ (nếu cần thiết)

7.Chi phí về nhà một lần cho mỗi học kỳ (nếu không phải cư trú tại TP. Hồ Chí Minh)

What are the requirements?

1.Be disadvantaged in any or all of the above ways

2.Be a Vietnamese national

3.Have completed High School

4.Be referred by a reputable community organisation such as Loretto, HeartReach, Smile, DRD, KOTO etc.

 

Yêu cầu dành cho ứng cử viên?

1.Bị khiếm khuyết hoặc hạn chế như các trường hợp nêu trên

2.Có quốc tịch Việt Nam.

3.Đã hoàn tất Trung Học Phổ Thông

4.Được giới thiệu bởi một tổ chức cộng đồng có uy tín như Loretto, HeartReach, Smile, DRD, KOTO…

How do I apply?

Làm thế nào để đăng ký xét cấp Học Bổng?


1. You must be referred by a respectable organisation that you have been working with.

1. Bạn phải được giới thiệu bởi một tổ chức có uy tín mà bạn đã làm việc với.

2. The organisation must provide a contact person and at least 1 letter of reference outlining how long you have been registered with the organisation, and why. Please make sure that you address the following 3 points below in your personal statement and that your referee comments on the 3 points below in their letter of reference.

2. Các tổ chức phải cung cấp thông tin liên lạc của một người thuộc về tổ chức và ít nhất 1 thư giới thiệu có xác nhận khoảng thời gian bao lâu bạn đã được đăng ký với tổ chức, và lý do tại sao. Hãy chắc chắn rằng bạn nhấn mạnh được 3 chỉ tiêu dưới đây trong Bài Giới Thiệu Bản Thân của bạn, và thư giới thiệu của tổ chức cũng sẽ nhận xét bạn dựa trên 3 chỉ tiêu dưới đây.

1) Academic potential

i.e the likelihood of the prospective student being academically successful based on:

+ completion of high school i.e. year 12 only with documentation proving this

+ recommendations/documentation provided by the referring organisation

+ evidence in personal statement indicating strong academic attributes e.g.  dedication, commitment, perseverance, and interest in furthering academic studies, etc.

1) Tiềm năng học tập

Nghiã là khả năng của sinh viên tương lai có thể học tập thành công dựa trên:

+ Hoàn tất Trung Học Phổ Thông (năm lớp 12) và có tài liệu chứng minh.

+ Thư giới thiệu/ hồ sơ được cung cấp bởi các tổ chức hỗ trợ.

+ Bài Giới Thiệu Bản Thân chứng minh được bạn có tiềm năng và khả năng học tập cao, như là sự cống hiến, sự đam mê, sự kiên trì, và mong muốn được học lên cao …

2) Professional potential

i.e the likelihood of the prospective student being professionally successful based on:

+ evidence from personal statement indicating knowledge of selected courses, career goals and pathways, achievements to date related to professional life, attributes associated with professional competencies

+ recommendations/documentation provided by the referring organisation

2) Tiềm năng chuyên môn

Nghiã là khả năng của sinh viên tương lai có thể thành công trong lĩnh vực chuyên môn dựa trên:

+ Bài Giới Thiệu Bản Thân chứng minh được bạn có kiến ​​thức về khóa học lựa chọn, mục tiêu và định hướng nghề nghiệp, thành quả đã đạt được trong lĩnh vực chuyên nghiệp và thể hiện năng lực chuyên môn

+ Thư giới thiệu/ hồ sơ được cung cấp bởi các tổ chức hỗ trợ.

3) Personal attributes

i.e. the prospective student demonstrates positive personal attributes that indicate readiness for tertiary study, such as:

+ motivated

+ adaptable

+ enthusiastic

+ collaborative

3) Tính Chất cá nhân

Nghiã là sinh viên tương lai chứng minh được mình sỡ hữu những đặc điểm và tính chất cá nhân cho thấy sự sẵn sàng cho việc học đại học, chẳng hạn như:

+ Có động lực

+ Có khả năng thích nghi

+ Có nhiệt huyết

+ Có khả năng cộng tác

3.Select the programme that you are interested in.

4.Complete the application form and prepare your supporting documentation (which must be translated and certified in English) according to the checklist.

5.Submit your application before 5.00pm June 23, 2015

6.Candidates shortlisted will be invited for interviews in early August.

7.Scholarship results will be released late August 2015

8.Accept scholarship offer

9.Complete the enrolment process and attend the Student Orientation Day.

10.Start studying at RMIT

 

3.Chọn ngành bạn muốn học.

4.Điền vào mẫu đơn xin học bổng và chuẩn bị hồ sơ của bạn (phải được dịch và chứng nhận bằng tiếng Anh) theo danh sách hồ sơ xin học bổng.

5.Gửi hồ sơ trước 17:00 giờ, ngày 23 tháng 6, năm 2015

6.Các ứng cử viên được vào danh sách rút gọn sẽ được mời phỏng vấn vào đầu tháng 8 năm 2015­.

7.Kết quả học bổng sẽ được công bố vào cuối tháng 8 năm 2015

8.Đồng ý chấp nhận học bổng

9.Hoàn tất quá trình đăng ký và tham dự các ngày Định hướng cho sinh viên mới.

10.Bắt đầu theo học tại RMIT

 

Application checklist

1.Application form and supporting documents (translated and certified in English where possible)

2.One or more letters of referral from your supporting organization

3.Evidence of completion of High School (transcripts)

4.Copy of your ID card and other certificates

5.2 photos (3cm x 4cm)


Danh sách hồ sơ xin học bổng

1.Mẫu đơn và các tài liệu hỗ trợ (dịch và chứng nhận bằng tiếng Anh nếu có thể)

2.Một hoặc nhiều thư giới thiệu của tổ chức hỗ trợ cho bạn

3.Bằng chứng hoàn tất Phổ Thông Trung học (bảng điểm)

4.Bản sao CMND và các chứng chỉ khác

5.2 ảnh (3cm x 4cm)

Who do I send it to?

You can scan and email your documents to scholarships@rmit.edu.vn

+ Email subject: Application - <>

+ File name: << applicant full name>>_Opportunity scholarship 2015

           E.g: Nguyen Van A_Opportunity Scholarship 2015

 

Bạn phải gửi hồ sơ đến đâu?
Bạn có thể scan và email hồ sơ của bạn đến
scholarships@rmit.edu.vn

+ Tiêu đề email: Application - <>

+ Tên File: << họ tên đầy đủ của ứng cử viên>>_Opportunity scholarship 2015

Ví dụ: Nguyen Van A_Opportunity Scholarship 2015 

Submission Deadline BEFORE 5pm June 23 2015

If you have any further questions, please contact Ms Carol Witney directly carol.witney@rmit.edu.vn in either English or Vietnamese (please write Scholarship in the subject line).

 

Hạn chót nộp hồ sơ TRƯỚC 17:00 giờ, ngày 23 tháng 6, năm 2015.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp cô Carol Witney carol.witney@rmit.edu.vn, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (vui lòng ghi chú “Học bổng” trong dòng chủ đề email)

>> Download Application Form


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Tin liên quan

Go to top