Search

Vie

Eng

Điều khoản sử dụng

Dựa theo “Nguyên tắc đạo đức của hoạt động gây quỹ của Việt Nam"

Cam kết tài chính

1. Trách nhiệm của NPO / NGO về gây quỹ:

  •  Đóng góp sẽ chỉ được chấp nhận nếu được thực hiện một cách tự nguyện, độc lập và phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức.

  • Các đóng góp không nhằm lợi ích cá nhân của người gây quỹ hoặc bất kỳ tổ chức nào mà người gây quỹ có thể đại diện.

  • Tất cả đóng góp sẽ được thu thập và ghi nhận trên website 1ForChange

2. Mối quan hệ với các bên liên quan.

  • DRD chịu trách nhiệm trước tất cả các bên liên quan bao gồm các nhà tài trợ, người thụ hưởng và nhân viên.

  • DRD sẽ tôn trọng quyền của bên đóng góp bằng cách cung cấp thông tin kịp thời về cách thức đóng góp được sử dụng, tôn trọng quyền riêng tư của nhà tài trợ và tôn trọng mong muốn của nhà tài trợ.

  • Tôn trọng quyền lợi và giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của người thụ hưởng trong các tài liệu gây quỹ. 

3. Trách nhiệm đối với truyền thông và thông tin cộng đồng.

  • DRD sẽ chỉ sử dụng thông tin công khai chính xác, trung thực và không gây hiểu lầm và các thông tin tôn trọng danh dự, nhân phẩm và uy tín của người thụ hưởng.

  • DRD sẽ cung cấp thông tin trung thực về việc sử dụng nguồn lực, mà không cường điệu hay đánh giá thấp.

  • Không chia sẻ các thông tin về nhà tài trợ và khách hàng tiềm năng cho một bên thứ ba mà không có sự cho phép

4. DRD sẽ gửi báo cáo chính hàng năm và, nếu được yêu cầu, các báo cáo định kỳ khác cho tất cả các bên liên quan trong một thời gian hợp lý.

5. Tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành. Các hoạt động sẽ không mâu thuẫn với nghĩa vụ pháp lý quốc gia và quốc tế của tổ chức và các bên khác.

DRD Vietnam


Go to top