Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Về cấp Giấy những nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Thursday, 25 March 2010 06:29

Số văn bản: 88/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Nghị định quy định cụ thể về:
- Những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
- Trình tự, thủ tục cụ thể để được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất


Nội dung chi tiết:

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top