Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Sửa đổi khoản 2, điều 4 Nghị định 87/CP quy định khung giá các loại đất

Thursday, 25 March 2010 05:59

Số văn bản: 17/1998/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Giá đất do địa phương quy định có thể cao hoặc thấp hơn khung giá của Chính Phủ, nhưng không quá 50%
Ghi chú: Hết hiệu lực

Nội dung chi tiết:

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/1998/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 1998
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA NGHỊ ĐỊNH
SỐ 87/CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất như sau:
Giá các loại đất do địa phương quy định có thể thấp hơn giá tối thiểu hoặc cao hơn giá tối đa của khung giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ và hệ số (k) đã được điều chỉnh tại Quyết định số 302/TTg ngày 13 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng mức giảm hoặc tăng giá không vượt quá 50%.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top