Search

Eng

Vie

People with disabilities and logistics industry (Not English version)

People with disabilities and logistics industry (Not English version)

Download

I Change myself and the world | DRD 2016 -2025

I Change myself and the world | DRD 2016 -2025

Download

Kỹ năng hỗ trợ người sử dụng xe lăn | DRD 2017 (In Vietnamese only)

Kỹ năng hỗ trợ người sử dụng xe lăn | DRD 2017 (In Vietnamese only)

Download

Kinh nghiệm vận động cải tạo công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Kinh nghiệm vận động cải tạo công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Download

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2015 (In Vietnamese only)

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2015 (In Vietnamese only)

Download

Cẩm nang tư vấn việc làm cho người khuyết tật | DRD 2015 (In Vietnamese Only)

Cẩm nang tư vấn việc làm cho người khuyết tật | DRD 2015 (In Vietnamese Only)

Download

Sổ tay Kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật | DRD 2015 (In Vietnamese only)

Sổ tay Kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật | DRD 2015 (In Vietnamese only)

Download

Câu chuyện sản phẩm | DRD 2014 (In Vietnamese only)

Câu chuyện sản phẩm | DRD 2014 (In Vietnamese only)

Download

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014(In Vietnamese Only)

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014(In Vietnamese Only)

Download

Tôi trụ việc | DRD 2014 (In Vietnamese only)

Tôi trụ việc | DRD 2014 (In Vietnamese only)

Download

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013 (In Vietnamese Only)

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013 (In Vietnamese Only)

Download

Disabilities Map

Disabilities Map

Download

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top