Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube của DRD Việt nam

Trang Facebook của DRD Việt nam

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Trở lại

Đăng nhập

Đăng ký

Lịch hoạt động

Change Background and color
Danh mục văn bản luật

Danh mục văn bản luật

Người khuyết tật

Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật (Phiên bản dễ đọc dễ h...

Tài liệu là Sách hướng dẫn dễ đọc dễ hiểu cho toàn bộ Công ước. Đây không phải là cuốn sách về luật pháp. Bạn cần phải xem toàn bộ bản Công ước nếu bạn muốn biết chính xác những gì nói trong Công ước, và những quốc gia đã ...

Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật

Thông tư 37 về giám định y khoa cho người khuyết tật

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người Khuyết ...

THE LAW ON PERSONS WITH DISABILITIES

Xem thêm

Dân sự - Hôn nhân gia đình

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

-Số: 65/2011/QH12 - Ngày ban hành: 29/3/2011. - Tóm tắt nội dung: Lần ban hành này, Bộ luật Tố tụng dân sự được sửa đổi 58 điều, khoản; bãi bỏ 08 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Trong đó, về cơ bản đã sửa đổi khá nhiều nội dung về thẩm quyền của Tòa án, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, ...

Luật Hôn nhân gia đình 2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ...

Hướng dẫn Bô luật dân sự & Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả & quyền ...

Xem thêm

Bảo trợ xã hội

Pháp lệnh 26/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005   PHÁP LỆNH Ưu đãi người có công với cách mạng Căn cứ vào Hiến pháp nước...

Pháp lệnh 04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ưu đãi Người có công cách mạng

Nghị định 85/2016/NĐ-CP Quy định về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và...

Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH Bổ sung Điểm c khoản 2 mục II thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007

Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg Về tín đụng ...

Thông tư 02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012 Quy định ...

Xem thêm

Đất đai - Nhà ở

Hướng dẫn áp dụng Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10

Số văn bản: 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTCNội dung tóm lược: Hướng dẫn giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 01/01/1991.- Giải thích một số thuật ngữ- Về phạm vi, thời hiệu áp dụng- Giải quyết 1 số tranh chấp cụ thể có liên quan

Sửa đổi Quyết định 111/CP của Chính phủ về chính sách cải tạo XHCN đối với nhà đất cho thuê ở các ...

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Ban hành chính sách quản lý và cải tạo XHCN đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị các tỉnh phía Na...

Pháp lệnh Nhà ở

Giao dịch nhà ở trước 1/7/1991 có Việt kiều tham gia

Xem thêm

Giáo dục - Dạy nghề

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về miễn, ...

- Số văn bản: 74/2013/NĐ-CP - Ngày ban hành: 15/7/2013 - Tóm tắt nội dung: Chủ yêu, bổ sung, điều chỉnh các đối tượng được miễn, giảm học phí. Giữ nguyên các thủ tục làm hồ sơ miễn, giảm học phí.

Quyết định về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ ...

Quyết định về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ ...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí...

Miễn giảm học phí với học sinh, sinh viên diện chính sách học tại cơ sở ngoài công lập

Xem thêm

Giao thông - Xây dựng

Hướng dẫn 1 số nội dung về GPXD

Số văn bản: 09/2005/TT-BXDNội dung tóm lược:Hướng dẫn về những công trình không phải xin phép XD; hồ sơ xin phép XD nhà ở nông thôn và đô thị

Luật Xây dựng

Luật Quy hoạch Đô thị

Về đẩy mạnh cấp phép XD và quản lý trật tự XD

Hướng dẫn khoản 2, Đ47 Nghị định 146/2007/NĐ-CP

Hướng dẫn việc đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cho thương binh, người tàn tật

Xem thêm

Kinh doanh

Nghị định về lệ phí trước bạ

- Số: 45/2011/NĐ-CP - Ngày ban hành: 17/6/2011. - Tóm tắt nội dung: Văn bản được ban hành để thay thế Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Đồng thời, thống nhất nội dung của tất cả các văn bản khác vệ lệ phí trước bạ.

Nghị Định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh

Pháp Lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Sửa đổi Nghị định 05/CP

Xem thêm

Lao động

Luật Bảo hiểm Xã hội

Số văn bản: 71/2006/QH11Nội dung tóm lược: - Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức BHXH.- BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện- BH thất nghiệp- Quỹ BHXH; tổ chức BHXH- Thủ tục thực hiện BHXH. Khiếu nại tố cáo về BHXH

Luật Bảo hiểm Y tế

Hướng dẫn 1 số điều của Luật BHXH về BH thất nghiệp

Hướng dẫn 1 số điều của Luật BHXH về BH bắt buộc

Hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP

Các điều kiện lao động có hại và công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên

Xem thêm

Y tế

KH-TH QĐ 84

Tóm tắt: - Mục tieu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 - Đối tượng - Các hoạt động và giải pháp -  Kinh phí thực hiện -  Phân công thực hiện

QUYẾT ĐỊNH 84 - HIV

Hướng dẫn về bảo hiểm y tế

Hướng dẫn khám, chữa bệnh… cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng được miễn 1 phần viện phí

Hướng dẫn cấp, quản lý, sử dụng thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

Xem thêm

Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định...

- Số: 33/2011/NĐ-CP - Ngày ban hành: 16/5/2011. - Tóm tắt nội dung: Nghị định sửa đổi, bổ sung 05 điều, khoản tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hướng điều chỉnh hành vi vi phạm .

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Xem thêm

Các lĩnh vực khác

Thông Tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

- Số văn bản: 01/2011/TT-BNV - Ngày ban hành: 19/01/2011 - Tên văn bản: Thông tư - Tóm tắt nội dung: hướng dẫn về thể thức (các thành phần cấu thành của văn bản) và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính kèm phụ lục minh hoạ các loại văn bản hành chính thông dụng

Nghị định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

KẾ HOẠCH - TH QUYẾT ĐỊNH 84 - HIV

QUYẾT ĐỊNH 84 - HIV

Ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Xem thêm

Danh sách từ khóa tiếng Việt
Ảnh thành viên Bài viết Bài viết về DRD Bản đồ tiếp cận Bản tin Bạo hành Bệnh phong Các loại sách khác Các nhóm Chậm phát triển Chất độc da cam Chia sẻ Chính sách Chương trình xã hội CLB sách CLB Tìm việc Công nghệ thông tin Công tác xã hội Công trình công cộng dđ viết về DRD Diễn đàn DRD DRD DRD người bạn đồng hành DRD phim ảnh DRD và các hoạt động DRD và CLB sách DRD và hội thảo DRD và phát triển mạng lưới DRD và tập huấn DRD và việc làm DRD và ý kiến thắc mắc Dự án AP Giải thưởng Giải trí Giáo dục Giao lưu Giới thiệu sản phẩm Gửi người tôi yêu Gương điển hình Hỗ trợ Hoàng Yến Hoạt động Học bổng và tài trợ Học nghề và hướng nghiệp Học ngoại ngữ Hội chứng down Hội chứng hunter Hỏi đáp Hội quán Hội quán Đời Rất Đẹp Hội thảo Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Khiếm thị Khiếm thính Khoa học kĩ thuật Kỹ năng Kỹ năng sống Kỹ năng xã hội Lời hay ý đẹp Luật Luật cho người khuyết tật Mạnh thường quân Mối quan tâm Một thế giới cho tất cả MyFuture Nghệ thuật sống Nghệ thuật Nghiên cứu Người khuyết tật Người lùn Nhận thức Những bài viết cũ Phân biệt đối xử Phát triển cộng đồng Phòng ngừa Phụ nữ khuyết tật Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyền Rối loạn thần kinh chức năng Sách nói Sản phẩm của người khuyết tật Sáng tác Sinh viên khuyết tật Sống đẹp Sống độc lập Sức khỏe Sức khỏe tâm thần Tài trợ Tâm lý Tản văn tùy bút Tạp chí Tập huấn Thể thao Thơ Thông tin Thư viện trực tuyến Thủy Tiên Tiếp cận Tin quốc tế Tin việc làm Tình nguyện viên Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình Trẻ khuyết tật Truyện ngắn Truyện sưu tầm Tự kỷ Tự lực Từ thiện Văn bản và pháp luật Vận động và biện hộ Vận động viên khuyết tật Việc làm Xe ba bánh Xe lăn Xương thủy tinh Thủ tục - Pháp lý Nghị định 49 Nghị định 61 Thừa kế tài sản Chế độ Thai sản Nghị định 116 Luật Giao thông Trợ cấp thất nghiệp Lao động Trợ cấp xã hội Đi nước ngoài Chăm sóc - Bảo vệ Nghị định 54 Kinh doanh Hưu trí Hôn nhân gia đình Thủ tục Khám chữa bệnh Trợ cấp giáo dục Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định 43 Du học Bảo hiểm y tế Nghị Định 108 CLB Phụ Nữ CLB Nhiếp Ảnh Học qua phim
Danh sách từ khóa tiếng anh
Members' photos DRD old forum articles Articles about DRD Accessibility Map Newsletter Abuse Leprocy Các loại sách khác Groups People with intellectual disabilities Dioxin Sharing Government's Policy Social programmes Book club Job Seeker Club IT Social work Public construction Articles about DRD Forum DRD DRD scholarship DRD video clips DRD activities DRD Book Club DRD workshops DRD and net-working development DRD training DRD Employment Services Commentaries AP project Awards Entertainment Education Making Friends Marketing For the one I love Portraits Supports Hoang Yen Activities Scholarships Grants Vocational orientation and training Foreign language study Down syndrome Hunter Syndrome Question and Answer Club house Clubhouse Workshops Forum guidance Visual impairment Hearing impairment Science Technology Skills Life skill Scocial Skills Sayings Law Law on PWDs Mạnh thường quân Interests OneWorldForAll MyFuture Nghệ Thuật Sống Arts Research Person with a disability Dwarf Awareness DRD old forum articles Discrimination Community Development Preventative Woman with a disability Community-based Rehabilitation CBR Rights Rối lọan thần kinh chức năng Audiobook Products made by PWDs Writing Students with disabilities Educational story Independent living Health Mental health Grant Psychology Short story Megazine Training Sport Poetry Information Elibrary Thuy Tien Accessibility International News Employment news Volunteer Love, marriage, life Children with disabilities Short story Stories Autism Self help Charity Laws Policy Advocacy Athlete with a disability Employment 3-wheeled motorbike Wheel chair Crystal bone

Đăng nhập

 Quên mật khẩu ?  Quên tên đăng nhập ?

Quên mật khẩu ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Một mật khẩu mới sẽ được gửi vào mail của bạn. Sau đó bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trên website.

Quên tên đăng nhập ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Tên đăng nhập sẽ được gửi vào mail của bạn.

Đăng ký

Gửi câu hỏi

 • AP
 • amcham vietnam
 • The Atlantic Philantropies
 • Irish Aid
 • Nippon
 • Invesco
 • HumanCare
 • Koica
 • Ableforum
 • Khuyết tật
 • Australia Goverment
 • Vusta
 • Logo PAVietNam
 • Học vien EQVN
 • logo tổ chức USAID
 • Quỹ ICRC MoveAbility

 

Đăng ký nhận bản tin